Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2020

petite-blanche
0863 bf59 500
Reposted fromzbitek zbitek viapsychedelix psychedelix

January 06 2020

petite-blanche
0997 6bf1
Reposted fromretro-girl retro-girl viawstydem wstydem
petite-blanche
Reposted fromshakeme shakeme viawstydem wstydem
petite-blanche
3423 3587
Reposted fromdailylife dailylife viaonelastback onelastback
petite-blanche
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaonelastback onelastback

December 08 2019

petite-blanche
7723 e519 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastragan-ze-snami stragan-ze-snami
petite-blanche
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
Reposted fromlovvie lovvie viastragan-ze-snami stragan-ze-snami
petite-blanche
2530 a138 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastragan-ze-snami stragan-ze-snami
petite-blanche
petite-blanche
2131 ba5b 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viastragan-ze-snami stragan-ze-snami

November 01 2019

petite-blanche
6673 31ac
Reposted fromhavingdreams havingdreams viabasiaa basiaa
petite-blanche

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viabasiaa basiaa

October 20 2019

petite-blanche
Reposted fromshakeme shakeme viastrangeee strangeee
petite-blanche
Reposted fromshakeme shakeme viastrangeee strangeee
petite-blanche
2922 7a75 500
Reposted fromnyaako nyaako viawstydem wstydem

October 19 2019

petite-blanche
9911 81fd 500
Reposted fromrisky risky viapsychedelix psychedelix
6112 be00 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viapsychedelix psychedelix
petite-blanche
4459 f0ba 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawstydem wstydem
petite-blanche
5600 6fad
Reposted fromzciach zciach viafilmowa filmowa

October 13 2019

petite-blanche
"A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?".
— Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl